4 min. czytania

Wypadek przy pracy zdalnej. Jak wygląda procedura?

Autor
Maciej Nowicki
Opublikowano
02 11 20
Z tego artykułu dowiesz się:

Wypadek przy pracy nie dotyczy tylko pracy na budowie, w drodze do pracy czy też w biurze. O wypadku przy pracy można też mówić w przypadku pracy zdalnej. Jak wygląda procedura w takiej sytuacji?

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przez przyczynę zewnętrzną. Zdarzenie to wywołuje uraz albo śmierć i następuje w związku z wykonywaną pracą. I to nawet w sytuacji braku konkretnego polecenia przełożonego. Żeby dany wypadek mógł być uznany za wypadek przy pracy muszą być spełnione wszystkie warunki razem:

 • Zdarzenie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się również każde zdarzenie, które nastąpiło w czasie podróży służbowej, chyba że przyczyną jest zachowanie pracownika, które nie jest związane z wykonywaniem obowiązków.

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie:

Jak przygotować telefon służbowy dla pracownika?

 • odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235);
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
 • odbywania służby zastępczej;
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

Warto wiedzieć, że jeśli np. pracownik ma zawroty głowy albo choruje na nadciśnienie i z tego powodu będzie miał wypadek w pracy to nie zawsze zostanie to uznane za wypadek przy pracy. Z drugiej strony może się zdarzyć, że za wypadek przy pracy będzie uznany też stres. Może do tego dojść, gdy pracownik podlega np. mobbingowi.

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej

A co z wypadkiem, do którego doszło w czasie pracy zdalnej. Żeby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, musi mieć związek z wykonywaniem czynności służbowych. Nie ma tu znaczenia w jakim miejscu akurat się znajdujemy. Przepisy nie precyzują, że wypadek przy pracy musi nastąpić tylko w zakładzie pracy. Jeśli doszło do niego np. w domu pracownika, to będzie on też wypadkiem przy pracy, jeśli ten wykonywał akurat swoje obowiązki.

Wypadek przy pracy. Procedura

Jeśli doszło do wypadku przy pracy, natychmiast trzeba o tym fakcie poinformować przełożonego. Przełożony organizuje pierwszą pomoc i zabezpiecza miejsce, w którym doszło do wypadku. Wypadek przy pracy zgłasza się w formie pisemnej. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia pracodawca zawiadamia inspektora pracy, a jeśli wypadek jest śmiertelny to również prokuratora.

W przypadku wypadku powołuje się też zespół powypadkowy. Zajmuje się on określeniem przyczyn i skutków wypadków. W każdej firmie, która zatrudnia ponad 100 pracowników, w zespole tym musi być pracownik BHP i społeczny inspektor pracy.

W ciągu maksymalnie 14 dni od zdarzenia zespół musi przygotować protokół powypadkowy. Dokument musi zatwierdzić pracodawca. Ma na to 5 dni.

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania.

Windykacja długów powyżej 5 lat. Jak to zrobić?

Pracownik, który doznał wypadku przy pracy, otrzymuje zasiłek chorobowy. Przysługuje on z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest wypłacany w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pobyt na zwolnieniu nie wiąże się więc z ograniczeniem dochodów poszkodowanego.

W przypadku niezdolności do pracy, gdy wyczerpał się okres zasiłku chorobowego można starać się o  świadczenie rehabilitacyjne. Decyzję taką wydaje ZUS.

Osoba poszkodowana może też otrzymać odszkodowanie z ZUS. Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności.

Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie, trzeba złożyć w ZUS wniosek. Decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni.

Wypadek przy pracy zdalnej – przykłady

A co może się stać np. podczas pracy zdalnej? Może to być np. porażenie prądem podczas odłączania komputera. Podobnie jak np. omdlenie podczas pracy. Podobnie będzie też gdy np. pójdziemy do galerii handlowej bo w domu nie mamy internetu i podczas tego ulegniemy wypadkowi. Warto jednak pamiętać, że wszystkie takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

 

 

Prenumerata i newsletter “Magazynu Firma”

Aby otrzymać bezpłatną prenumeratę e-wydania “Magazynu Firma”, dopisz się do naszej listy mailingowej

To Cię zainteresuje

Zaskakujące dane z policyjnych rejestrów. Kradzieże w sklepach wyhamowały

Kradzieże w sklepach. Dane zaskakują. Kradzieży w sklepach coraz mniej. Jak długo to potrwa? W I kw. 2024…
kradzieże w sklepach
20 05 24

Kredyt Frankowy - Szanse Przedsiębiorców na Unieważnienie Umowy

Powszechnie uważa się, że największe szanse na unieważnienie umowy kredytowej mają konsumenci, co jest często podkreślane w kontekście…
kredyt
09 02 24

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak zrobić to skutecznie?

Niewypłacalność przedsiębiorcy. Jak to zrobić skutecznie? Prawnik radzi     Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej mają na to…

Umowa leasingu po nowemu? Przedsiębiorców czeka rewolucja

Umowa leasingu jest zbyt sztywna, mało elastyczna. Pojawił się projekt zmian, który ma pomóc w tym by leasing…
umowa leasingu

Umowa spółki z o.o. - jak wygląda umowa spółki z o.o.?

Umowa spółki z o.o. to podstawowy dokument, który jest potrzebny przy  zakładaniu umowy spółki. Jak sporządzić umowę spółki?…
umowa spółki z o.o.

O ile wzrosły zarobki Ukraińców w 2023 r.? Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy?

O ile wzrosły zarobki Ukraińców w 2023r? Czy Polska jest wciąż atrakcyjna dla pracowników ze wschodu? Postanowiliśmy sprawdzić…
zarobki-ukrainy

Magazyn Firma

Magazyn Firma to serwis dla przedsiębiorców sektora MŚP. Prosto, konkretnie i praktycznie pokazujemy to, co ciekawe w zarabianiu pieniędzy.

Odwiedź nas na:

Magazyn Firma 2022. All Rights Reserved.
magnifier